Ogłoszenia

22 lipca 2019 10:58 | Ogłoszenia

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Świętajnie

           ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referent  w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej

19-411 Świętajno 104, powiat olecki.

 

 1. 1.      Wymagania niezbędne.

1)   obywatelstwo polskie,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      wykształcenie wyższe lub średnie,

4)      3 lata ogólnego stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego lub 5 lat - w przypadku wykształcenia średniego,

5)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz  przestępstwa skarbowe,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy,

7)      nieposzlakowana opinia.

 

 1. 2.      Wymagania dodatkowe.

1)      znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, przepisów o pomocy społecznej, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera w  obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami  z pakietu MS Office,

3)      chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdolności organizacyjne, kreatywność, staranność, samodzielność i odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

 

 1. 3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru.
  1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych:

a)      zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,

b)      zasiłku pielęgnacyjnego,

c)      świadczenia pielęgnacyjnego,

d)      specjalnego zasiłku opiekuńczego,

e)      jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

f)       świadczenia rodzicielskiego.

 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłków dla opiekunów (ZDO).
 2. Wydawanie decyzji  w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.
 3. Wydawanie zaświadczeń na żądanie osób uprawnionych o prawie i wysokości pobieranych świadczeń.
 4. Prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie prowadzonych spraw we współpracy z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.
 5. Prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia i zasiłki (zgłaszanie do ubezpieczenia, wygaszanie uprawnień opłacanie  i rozliczanie).
 6. Sporządzanie, generowanie i zatwierdzanie comiesięcznych list wypłat.
 7. Sporządzanie sprawozdań  rzeczowo-finansowych w zakresie wykonywanych spraw.
 8. Określanie zapotrzebowania na dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na wypłatę w/w świadczeńi zasiłków.
 9. Prowadzenie rejestru wpływających wniosków i wydawanych decyzji w zakresie w/w świadczeń.

      

 1. 4.      Wymagane dokumenty.

1)      życiorys (cv) i list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

4)      kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku,

6)      oświadczenie o niekaralności,

7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie stanowiącą załącznik  do ogłoszenia o naborze.

 1. 5.      Informacje o warunkach pracy:

1)      praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze,

2)      praca na przedmiotowym stanowisku pracy nie jest narażona na występowanie warunków uciążliwych i szkodliwych,

3)      wymiar czasu pracy: 1 etat,

4)      praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Świętajnie 19-411 Świętajno 104 lub przesłać pocztą, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze  referent” w terminie do dnia  02 sierpnia 2019r. do godziny 15.00 Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 5215418.

 

Przeczytano: 440 razy. Wydrukuj|Do góry