Komunikaty

09 sierpnia 2018 12:22 | Komunikaty

Z a r z ą d z e n i e Nr PS 041.7.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie : skrócenia czasu pracy na okres upałów

Z a r z ą d z e n i e   Nr PS 041.7.2018

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w   Ś w i ę t a j n i e

z dnia 09 sierpnia 2018 r.

w sprawie :  skrócenia czasu pracy na okres upałów

 

     Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z  2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) oraz § 10 ust. 3  Uchwały    Nr IV/19/07 Rady Gminy Świętajno z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętajnie ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 555 ze zm.)  zarządzam, co następuje :

§ 1

 

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza, powodującymi, że temperatura w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej przekracza  28o C oraz prognozami przewidującymi utrzymanie się tego stanu  w najbliższych dniach :

1)    skracam czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie i ustalam następujące godziny obsługi klientów : od czwartku do piątku od godz. 7.30 do godz. 13.30,

2)    ustalam czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie od czwartku do piątku od godz. 7.30 do 13.30,

3)    skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie obowiązuje  od  09  sierpnia 2018 roku do  10 sierpnia 2018 r.

§ 2

 

Informacja o zmianach  w rozkładzie czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Świętajnie zostanie podana do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się osobie wykonującej sprawy kadrowe.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie

 

Wiesława Derlaga

Przeczytano: 703 razy. Wydrukuj|Do góry