Karta dużej rodziny

kdr.jpg [300x276]


 KARTA DUŻEJ RODZINY


Kierownik GOPS w Świętajnie informuje, że od dnia 16 czerwca 2014r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 755). W/w program wprowadza Kartę Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych, tzn. posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia; 
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; 
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej nieodpłatnie. Wniosek należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Wnioskodawca przy odbiorze Karty zostanie poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu.

W Gminie Świętajno wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie

Więcej informacji na w/w temat na stronie rodzina.gov.pl 
Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany.

 

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku
Jak zostać partnerem Karty Dużej rodziny

JAK DZIAŁA KARTA DUŻEJ RODZINY